Ads 468x60px

29 Mart 2012 Perşembe

Batı Dünyası ve 17. yy. İstatistiği


 
İstatistiğin gerçek ilerlemesi Yeni Çağ’ dan itibaren başlamıştır. 17.yy.’da Fransa’da ilk defa maliye ve dış ticaret istatistikleri düzenlenmesine başlanmıştır. İlk bilimsel nüfus sayıma A.B.D.’de 1790 yılında yapılmıştır.

İstatistik yöntem bilimi, istatistiksel işlemlerin uygulamasından çok sonra ortaya çıkmış ve çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü durumunu almıştır. 17.yy.’ın ilk yarısından itibaren bazı Alman Üniversitelerinde okutulan “ Devletlerin Özellikleri “adlı yeni bir derste çeşitli ülkelerin tarihi, mali. askeri ve idari özellikleri hakkında bilgi veriliyordu. Bir müddet sonra bu konuya, statüs (devlet) ‘den gelme statistik (istatistik) denilmeye başlandı. Devletin dikkati çeken özelliklerinin belirlenmesini amaçlayan istatistik kavramı ile 17.yy.’nin ilk yarısında “betimsel istatistik akımı” doğmuş oluyordu. Bu akımın temsilcilerine göre; istatistik, devletin dikkat çeken özelliklerinin belirlenmesidir.

17.yy.’nin ortalarında İngiltere’de ilk akımdan tamamen bağımsız olarak “sigorta matematikçileri” veya “sayısal aritmetikçiler” adı verilen bir ekol doğdu. Bu ekol taraftarları, istatistik adını kullanmaksızın özellikle nüfus olayları ile ilgilenmiş ve betimlemeden çok analize yer vermiştir. Böylece bir diğer akım “çözümsel istatistik akımı” doğdu. Bunlar nüfus biliminin (demografi)’de kurucusu olmuşlardır.

Toplanan bilgilerin istatistiksel bilgiler kullanılarak çözümlenmesine ilk olarak Graunt (1620-1674) başlamıştır. Olasılık hesaplama kurallarında sağlanan gelişmeler istatistiğin gelişiminde önemli bir yeri olmuştur. Olasılık hesaplarının sağladığı imkanlardan yararlanarak ve daha önceki betimsel ve çözümsel istatistik akımlarını birleştirip bunları sosyal ‘sorunlara uygulayarak modern istatistiğin temelini atan Belçikalı bilimci Adolph Quetelet (1769-1874) ölmüştür. Daha sonra bu alana katkıda bulunanlar arsında Galton (1822-1911) yer alır. Galton kalıtım üzerindeki çalışmaları ile ün yapmış ve istatistikte birçok yöntem ve tekniği geliştirmiştir. 19. ve 20.yy’da Pearson (1857-1936) ve Fisher (1890-1962) istatistik alanında etkili olmuştur.

İstatistik bağımsız bir ders konusu olarak ilk kez l7.yy.’nin ortalarında öğretim programlarında yer almaya başlamıştır. Canring(1606-1681) mevcut bilgileri kullanarak ilk kez Helmstadt Üniversitesinde istatistik dersi vermeye başlamıştır. Daha sonraları Achenwall (1719-1772) konuyu daha iyi düzenleyerek istatistiğin üniversite programlarına girip yaygınlaşmasını sağladı. Ve istatistik bugünkü halini aldı.

Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon

Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon


● İstatistikleri Kullanmak
● Basit Lineer Regresyon Modeli
● Tahmin: En Az Kare Metodu
● Hata Varyansı ve Regresyon Tahminlerinin Standart Hataları
● Kolerasyon
● Regresyon İlişkisi Hakkında Hipotez Testleri
● Regresyon Ne Kadar İyi?
● Varyans Tablosunun Analizi ve Regresyon Modelin Bir F Testi
● Artakalan Analizi ve Model Yetersizliklerini Kontrol Etmek
● Regresyon Modelini Tahmin İçin Kullanmak
● Terimleri Özeti ve Gözden Geçirilmesi

Dosya Boyutu: 572 KB.

Bağımlı (İlişkili) Grup T Testi - Paired Samples T - Test

n>30 ya da, dağılımın normalliği koşulunu sağlamak kaydıyla, iki ilişkili grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı sınamak amacıyla kullanılan bir tekniktir.

SPSS ile elde edilen sonuçları da gösteren güzel bir Power Point sunumu. 


Dosya Boyutu: 80 KB.

Aritmetik Ortalama

İçeriği;

- Aritmetik Ortalamanın Tanımı
- Bölümlendirilmemiş Sıklık Dağılımının Aritmetik Ortalaması
- Bölümlendirilmiş Sıklık Dağılımının Aritmetik Ortalaması
- Aritmetik Ortalamanın Özellikleri
- Aritmetik Ortalamanın Kısa Yoldan Hesaplanışı
- Aritmetik Ortalamanın Fayda ve Sakıncaları

Dosya Boyutu: 84 KB.