Ads 468x60px

29 Haziran 2012 Cuma

Taguchi Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyon Çözümleri - Multi-Objective Optimization Solutions to the Taguchi's Problem

Literatürde, “ikili cevap (dual response)” yaklaşımı olarak bilinen yöntem, Taguchi probleminin çözümünde yaygın olarak kullanılır. Ancak, bu mükemmel yaklaşımın bazı yetersiz yönleri de vardır. Kalite standart sapması ile ilgili kısıtlamalar süreç veya ürünle ilgili bulunabilecek daha iyi koşulları veya tümel optimum değerleri dışlayabilir. Bu çalışmada, kalite standart sapmasını kısıttan kurtaracak yeni bir problem tanımı ve çözüm stratejisi önerilerek, maliyet öğeleri ile Taguchi probleminin genişletilmesi konusu üzerinde durulmuştur.

The dual response approach has widely been used in the literature to solve the Taguchi’s problem. This excellent approach contains some deficiencies especially on the standard deviation response. These restrictions may rule out better conditions or globally preferred values in the industrial process or the product of interest. This paper presents a more flexible formulation of the problem and it’s solving technique. In this study, we also extend the dual response problem by some cost elements (i.e., treatment cost).
Dosya Boyutu:  355 KB.

Kaynak: Onur Göksoy, Gülsüm Hocaoğlu, (2005), "Taguchi Probleminin Çok Amaçlı Optimizasyon Çözümleri", G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18 (4), 613-626.

Cochran Q Testi

Bağımlı gruplarda iki yüzde arasında ki farkın önemlilik testi ile ki-kare testleri, niteliksel bir değişken yönünden, aynı bireylerden iki değişik zaman yada iki değişik durumda elde edilen verilerde fark olup olmadığının araştırılmasında kullanılır. Toplam gözlem sayısının 30’un  üzerinde olduğu durumlarda bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık testinin kullanılması daha uygundur. Bağımlı gruplarda ki-kare testi ise gözlem sayısının az olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Cochran Q testi ise bu iki testin 2’den çok grup için genellenmiş durumudur. Cochran Q testi, k- bağımlı ikili değer alan (dichotomous) değişkenlerin aynı popülasyondan geldikleri varsayımını test etmeye yarar. Mc Nemar testinin iki ya da daha fazla bağımlı setin frekanslarının/oranlarının birbirlerinden önemli farklılık gösterip göstermediğini test etmek için genişletilmiş halidir.

Notların devamını butona tıklayarak indirebilirsiniz..

Dosya Boyutu: 43 KB.

C++ Ders Notları


70 sayfalık bu notlarla, şüphesiz C++'ı daha iyi kavramanız mümkün olacaktır. Notların içeriği şu şekilde;
 • Veri Tipleri
 • Değişkenler
 • Programlara Açıklama Eklenmesi 
 • Basit bir C++ Programının Yapısı
 • Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlarda Prototiplerin Kullanılması 
 • Fonksiyonlarda Scope Kuralları 
 • Elipssis Operatörü Ile Degisken Sayida Parametre Geçilmesi 
 • main() Foksiyonun Parametreleri ve Kullanımı
 • Program Kontrol ve Döngü Komutları
 • Operatörler Nedir? 
 • Çözümlü Örnekler
Dosya Boyutu: 320 KB.

22 Haziran 2012 Cuma

Eksik Bilgi Altında Takip Problemlerinin Çözümüne Bir Yaklaşım

Diferansiyel oyunların önemli parçası takip problemleridir. Diferansiyel oyunlar teorisi başlangıçta savaş modelleri için bir araç olarak geliştirilmiştir. Diferansiyel oyunların asıl amacı diferansiyel denklemler ile verilen hareketlerin çatışması durumlarını öğrenmektir. Bu teoriyle Rusya’da Pontryagin, Krasovsky, Chikrii, Azimov ve diğer bilim adamları uğraşmışlardır. Amerika ve Batıda ise R. Isaacs, Hajek, Lee ve Markus, M. Bardi ve diğer bilim adamları uğraşarak bu alana önemli katkıda bulunmuşlardır.

Bu makalede, Eksik bilgi altında takip eden nesnenin takip edilen nesneyi yakalayabilmesi koşulları incelendi. Phan Zuy Hai doktora tezinde A. Ya. Azimov’un yaklaşımını eksik bilgili takip problemlerinin çözümü için genelleştirildi. Azimov’un çalışmasında her iki oyuncunun kontrolleri integral kısıtlamalıdır. Hai’in çalışmasında ise eksik bilgi altında her iki oyuncunun kontrolleri integral kısıtlamalıdır. Bu çalışmada, Azimov’un ve Hai’in incelediği problemdeki kısıtlar değiştirildi ve takip eden nesnenin kontrolünü integral kısıt, takip edilen nesnenin kontrolünü geometrik kısıt olarak ele alınmış ve bu yeni kısıtlar altında takip problemi incelendi. Eksik bilgi altında lineer diferansiyel oyunlar incelenmiş ve yeni bir çözüm yöntemi getirilmiştir. Bu çalışmada ayrıca lineer diferansiyel oyunlar için bitiş kümesi silindir küme olarak ele alınmıştır ve bu silindir kümede oyunun bitirilmesinin mümkün olduğu gösterilmiştir.

Dosya Boyutu:  306 KB.

Kaynak: İbrahim Demir, Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 2005/4, İstanbul.

CRM [Customer Management Relationship]

İstatistik bölüm mezunları açısından farklı bir iş yaklaşımı olan CRM'i tanıyalım..


Çok Genel Olarak CRM:

Düşününki siz bir ürün satın aldınız. Sonra bu ürünü üreten şirket sizi tüm isteklerinize cevap verebilecek yeni veya mevcut diğer ürünlerinden haberdar etti.Hatta bu ürünleri kapınıza kadar veya size en yakın satış noktasına kadar getirdi.Sonra aradan zaman geçti.Geçen süre içerisinde sizde bir çocuk sahibi oldunuz.Sonra bu şirket çocuğunuzun ihtiyaçlarına cevap verecek ürünlerle tanıştırdı sizleri.Hatta ürünlerine promosyonlar ekledi ve sizlere tekrar sundu.Sonra sizlerin sürekli yeni ihtiyaçlarınızı ve ürün beklentilerinizi öğrendi ve bunları sağlayan yeni ürünler geliştirdi ve tekrar kapınıza kadar getirdi.Hatta artık siz ihtiyaçlarınızı ifade etmeden sizin nelere ihtiyaç duyabileceğinizi sizin adınıza düşündü ve üretti. Genel anlamda CRM bu fonksiyonları yerine getirmek için kurulmuş ve teknoloji ile iç içe geçmiş bir kavramdır. CRM'in başarılı olması, üreticinin sürekli tüketici gözüyle bakıp,onun isteklerine ve beklentilerine cevap verebilecek değerler ortaya koymasına bağlıdır.

CRM Nedir? Ne İşe Yarar ve Neler Sağlar?
Birçok kişiye göre CRM bir yazılım veya bir aplikasyondur.Fakat CRM kavram olarak bu kadar basite indirgenilemez.CRM pazarlama stratejilerinin temel taşını oluşturan bir kavram olarak düşünülmeli ve algılanmalıdır. Müşteri ilişkilerine, üretim aşamasından ve üretim maliyetlerinden başlayan geniş bir platformda bakabilmek, müşteri davranışlarını çok yönlü değerlendirerek, bu davranışlardan karlılığa yönelik çıkarımlar yapabilmektir. Bu kavramı uygularken teknolojinin her şeyi çözebileceğine inanmak ve insan katma değerini yok saymak, yapılacak en önemli yanlış olmakla beraber, CRM kavramına insanın kattığı değerleri inkar etmek olacaktır.

Standart C Programlama Dili


C programlama dili. güllümüzde en yaygın kullanılan dillerden biridir. C dili, COBOL, FORTRAN, PL'T gibi eski programlama dilleri grubuna dâhil edilemeyeceği gibi. Ada, Modula-2 gibi yeni sayılabilecek dil grubuna da girmez.

C dili, klasik programlama dilleri kavramlarının, yeni, basit ve kolay kullanılır bir şekilde sağlandığı pratik bir dildir. C'nin popülaritesi daha çok UNIX’inki ile ilişkilidir, çünkü C, ilk olarak, UNIX dünyasının programlama dili olarak ortaya çıkmıştır. Bu popülarite, kişisel bilgisayarların çoğalması ve bunlar üzerindeki güçlü derleyici ile programlama ortamlarının kullanılabilir hale gelmesinden sonra daha çok artmıştır.

20 Haziran 2012 Çarşamba

Delphi'ye Giriş

Visual dillerden biri olan Delphi Programlama dili ile istediğiniz programları yapmak artık zor değil. Programlarda kullanılabilecek standart işlemler birer kontrol olarak tasarlanmış olup programcının kullanımına sunulmuştur. Örneğin; Personel bilgileri girilen bir program yapılırsa, personelin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin girileceği Edit kutusu, kullanıcının neyi girmesi gerektiğini belirten Label, değişik seçeneklerden birini seçme imkanı sağlayan aşağı doğru açılan ComboBox kutusu, komut butonları, personelin bir listesini gösterecek bir Liste kutusu ( ListBox ). Bunları kolayca forma taşıyarak programızın ekranını tasarlayabiliriz. Tek yapılması gereken Form üzerindeki kontrolleri oluşturmak için Ana formun üzerinde bulunan Componentlerden ilgili ikonları seçmek ve formumuza tıklamak.

Dosya Boyutu: 129 KB.

19 Haziran 2012 Salı

En Küçük Kareler Yöntemi


En küçük kareler yöntemi, birbirine bağlı olarak değişen iki fiziksel büyüklük arasındaki matematiksel bağlantıyı, mümkün olduğunca gerçeğe uygun bir denklem olarak yazmak için kullanılan, standart bir regresyon yöntemidir. Bir başka deyişle bu yöntem, ölçüm sonucu elde edilmiş veri noktalarına "mümkün olduğu kadar yakın" geçecek bir fonksiyon eğrisi bulmaya yarar. Gauss-Markov Teoremi'ne göre en küçük kareler yöntemi, regresyon için optimal yöntemdir.

Notların içeriği şu şekilde;

 • Basit doğrusal regresyonda kullanımı
 • Katsayıların anlamı ve hesaplanışı
 • Basit Doğrusal Modelin Belirlilik Katsayısının Hesaplanması
 • Basit Doğrusal Modelin Güven Aralığının Bulunması ve Hipotez Testinin Hesaplanması 
 • Basit Doğrusal regresyon modelinde standart hataların hesaplanışı
 • Güven Aralığının hesaplanması
 • Hipotez testi
 • Çoklu regresyonda kullanımı
 • Katsayıların anlamı ve hesaplanışı
 • Çoklu Regresyon Modelinin Belirlilik Katsayısının Hesaplanması
 • Çoklu Regresyon Modelinin Güven Aralığının Bulunması ve Hipotez Testi Hesaplanması 
 • Çoklu regresyon modelinde standart hataların hesaplanışı
 • Güven Aralığının ve hipotez testinin hesaplanması
Dosya Boyutu:  179  KB.

Excel Dersleri

Bu kitapçık Excel'i belirli sorunları çözmekte nasıl kullanacağını göstererek, Excel'in ne kadar kolay ve ne kadar kullanışlı olduğunu anlatıyor..

Önsöz'den..

Herkes, HTML sayfalar yazıp, Web siteleri kurmuyor; iş dünyası hala defter tutmak zorunda! Fakat gelen talepleri incelediğimizde, okuyucularımızın ihtiyacının Excel'i öğrenmek kadar, hatta ondan daha fazla oranda, Excel ile belirli işleri yapmak, belirli verileri çözümlemek, özetle Excel'i günlük yaşamın gerektirdiği iş sorunlarına uygulamak alanında toplandığını gördük. Tabii, işiniz defter tutmak ve veri analizi yapmak değil de Web sayfası yapmaksa ve bu kitapçığın size göre olmadığını düşünüyorsanız, hemen bir düzeltmede bulunalım: Excel ile harika Web listeleri ve tablolar yapabilir ve Internet'te ziyaretçilerinizden talep ettiğiniz verilerin size sistemli, Excel ile işlenmeye hazır şekilde ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yani işiniz sadece Web ise dahi Excel'in size sunacağı hizmetler var.

15 Haziran 2012 Cuma

Ekonometrik Tahmin Yöntemleri

Belki de bir ekonomik analizin en zor ve en pahalı kısmı, analizi tamamlamak için gerekli tahminlerin belirlenmesidir. Ekonomik değerlendirmeleri tahminlemedeki temel zorluk, bir ürünün üretimiyle ilgili kritik elementlerin ya da bir hizmetin taşınmasının tahminin kaçınılmaz olmasıdır. Diğer bir zorluk ise tahminleme yapılacak en mümkün projenin tek olmasıdır. Yani, benzer projeler gelecekte beklenen şartların geçmişteki ile aynı olmasını garanti etmez. Bu yüzden, tahminlemede modifikasyonsuz, direkt kullanılabilecek çıktı datalarına pek rastlanmaz. Ancak yine de tahmin edilen çıktılar ile ilgili belirli geçmiş çıktıları toplamak ve beklenen gelecek şartlara dayalı datalara uyarlamak ve yansıtmak mümkün olabilir. Tahmin datalarını toplama ve yansıtma teknikleri ile olası tahminleme teknikleri istatistik biliminin alanına girer. Bu çalışmada tahminleme için bir perspektif ve yaklaşım sağlanmaya çalışılmıştır.

Notların içeriği ise şu şekilde;

 • Tahminleme: Zorluk ve Perspektif
 • Tahminin Doğruluğu
 • Data Kaynakları
 • Kantitatif Tahmin Teknikleri
 • Maliyet Mühendisliği İçin Ek Örnekler


Dosya Boyutu:  215 KB.


C Dili Kullanarak Programlama - Hüseyin Pektaş


C Programlama Dili günümüzdeki en popüler programlama dillerinden biridir. Bu dil konusunda İnternet ortamında yeterli Türkçe kaynak bulmak oldukça zor. Fakat, bu kaynaklar günden güne zenginleşmekte. 

Hüseyin Pektaş'a ait bu notlarla A'dan Z'ye C dilinin mantığını anlayabilmek mümkün hale geliyor. 

Önsözden;

Bu doküman KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’ndeki Bilgisayar ve Yazılım I-II derslerine ait notlarını içerir. Bu kitap; programlamayı öğrenmek isteyenlerin konu/deyimleri hangi sırada takip etmelerini söyler. 

Dosya Boyutu: 581 KB.

11 Haziran 2012 Pazartesi

15 Dakikada E-views

15 dakikada e-views programı kullanabilmeyi hedefleyen bu kitap çok işinize yarayacak. Bilindiği üzere, E-views; ekonomik değişkenler (mikro ve makro değişkenler) arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi için geliştirilen bir analiz programıdır. Amaç, iktisat teorisine uygun istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler ortaya koyabilmektir. E-views ile yapabilecekleriniz ise şu şekildedir:


Verilerin cinsine göre (kesit, zaman, panel) değişkenlerin tanımlanmasını sağlar.
Değişkenlere ait grafikler çizilebilir.
Frekanslar hesaplanabilir.
Tanımlayıcı (Descriptive) istatistikler hesaplanabilir.
Korelasyon analizi ile değişkenler arası ilişki bulunabilir.
Regresyon analizi ile değişkenlerin birbirini nasıl etkilediği tespit edilerek, ilişkiyi açıklayan uygun model/modeller tahmin edilebilir.
Katsayı anlamlılıklarında kullanılan t, F, testleri hesaplanabilir.
Zaman serisi analizi yapılabilir.

Kitabın içeriği şöyle:

 • Ana menü
 • Seri, Grup Menüleri & Grafik Çizmek
 • Denklem TahminiTest Yorumu & VAR Tahmini
 • Model & Mevsimsel, Üstel Düzeltme

Dosya Boyutu: 704 KB.

C Ders Notları


Notların hazırlanmasında anlatımı kolaylaştırması açısından C++ dilinin getirdiği bazı yeniliklerden yararlanılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden H. Turgut Uyar'ın hazırlamış olduğu ders notları, çok sayıda C dili dersi alan öğrencinin ihtiyacını karşılayacaktır. E-kitapın içeriği ise şu şekilde;


 • Programlamaya Giriş
 • C Diline Giriş
 • Akış Denetimi
 • Diziler
 • Katarlar
 • Fonksiyonlar
 • İleri Veri Tipleri
 • İşaretçiler
 • Projeler
Dosya Boyutu: 930 KB.

İstatistik: Sayıların Arkasını Anlamak - Ümit Şenesen

İstatistik: Sayıların Arkasını Anlamak - (2006)
Literatür Yayıncılık - Ümit Şenesen

İstatistik daha kolay nasıl anlatılabilirdi? Lise öğrencilerinin bile istatistiği çok basit bir şekilde anlayabileceği bu kitabı mutlaka okumanız gerekiyor. Gerek değinilen örnekler, gerekse yazarın anlatım tarzı, bir roman gibi okuyucuyu sürüklüyor.

Arka Kapak Yazısı

İstatistik formüllerinin ezberlenmesinden çok kavramların anlaşılması amaçlanan bu kitapta; karmaşık gibi görünen sayı kümelerinin arkasında yatan gizli yapıların nasıl ortaya çıkarılacağı açıklanmaya çalışıldı.


Verilen örnekler, araştırma soruları ya Türkiye’deki yaşamın içinden ya da bu ülkede yaşayan insanları ilgilendiren konulardan seçildi. Bebek ölüm oranlarından vergi oranlarına, fiyatlardan futbol karşılaşmalarına, TV izlenme oranlarından boşanma oranlarına, gelir dağılımından not dağılımına, Irak savaşından ortalama ömüre, kadınların yönetimde görev almasından üretimin dışalıma bağımlılığına, savunma bütçesinden içki tüketimine kadar değişen bir yelpaze, sayılar kullanılarak incelendi.

9 Haziran 2012 Cumartesi

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Afişi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Tıklayınız
Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecektir. Başkan Ahmet Öztürk'ün davetiyesi şöyle;

Değerli Meslektaşlarım
Sizleri, Erciyes Üniversitesi ve Biyoistatistik Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi” ne katılmaya davet etmekten onur duymaktayız. Kongremiz 4 – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında Kayseri City One Otel’de gerçekleştirilecektir.


Kongremizde Biyoistatistik alanındaki son gelişmeleri tartışmak,  deneyimli ve yetkin bilim insanları ile bilgi paylaşımında bulunmak ve önümüzdeki yüzyılda Biyoistatistik bilimini daha ileri götürecek fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlamaktayız.


Davetli konuşmacı olarak; Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Z. Nazan ALPARSLAN, Pompeu Fabra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael GREENACRE, Amsterdam Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aeilko H. ZWINDERMAN ve Tennessee Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamparsum BOZDOGAN kongremize katılacaktır.

Kongremizin ilk gününde yeterli katılım sağlandığı takdirde “Simülasyon Yöntemleri ve Uygulamaları”, “Veri Madenciliği ve Uygulamaları”, “Rasch Analizi’ne Giriş”, “Randomizasyon, Çalışma Düzenleri ve SPSS ile Veri Analizi”  kursları verilecektir.

Kongremizde genç katılımcılara, kısmi yol ve kalacak yer desteği sağlamak üzere TÜBİTAK’a başvuru yapılacaktır. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hızıroğlu Uygulama Oteli’nde kongremize bildiri ile katılan yurtiçinden 35, yurtdışından 15 araştırmacıya ücretsiz konaklama desteği sağlanacaktır. Desteklerden yararlanmak isteyen yüksek lisans ve doktora aşamasındaki arkadaşlarımızın isimlerini en kısa süre içerisinde kongre sekreteryasına bildirmeleri gerekmektedir.


Kongremizde bilimsel kurul tarafından belirlenecek 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödül verilecektir. Kongremizde sunulan bildiriler “International Journal of Basic and Clinical Studies” dergisinin kongre özel sayısı olarak internet üzerinden yayınlanacaktır.
"Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi"nde sizleri aramızda görmekten ve Kayseri’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,


Başkan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK


Davetli konuşmacıları, bildirim gönderim ve katılım tarihini, kongre konularını, ödülleri ve diğer ayrıntılı bilgileri görüntülemek için linki tıklaınız..


http://biyoistatistik2012.erciyes.edu.tr/

8 Haziran 2012 Cuma

Türkçe Ekonomi Sözlüğü


Atomisite varsayımı: Alıcı ve satıcı sayısı hiç birinin tek başına piyasayı etkileyemeyeceği kadar çok olması.

Büyümenin Avantajları: Büyüyen firma bölünmez faktörlerden daha iyi yararlanır, Firma büyüdükçe uzmanlaşmaya daha çok önem verebilecektir, Büyüyen firma üretim için gerekli girdileri daha ucuza satın alabilecektir.

Deflasyon: Mal ve hizmetlerin fiyatlarını temsil eden fiyatlar genel seviyesindeki düzenli ve sürekli azalma veya düşüş ise deflasyon olarak adlandırılır. Örneğin, Japonya son 7 yıldır deflasyon sorunu yaşamaktadır. Bir ulusal ekonominin enflasyon veya deflasyon tehdidinde olup olmadığı, oluşturulan fiyat indeksleri ile hesap edilir. Türkiye'de bu hesaplama, Tüketici Fiyatları İndeksi TÜFE ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi TEFE kullanılarak hesap edilmektedir.

7 Haziran 2012 Perşembe

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu

Afişi Orjinal Boyutunda İncelemekİçin Üzerine Tıklayınız
11-13 Ekim 2012 tarihleri arasında 8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde İstatistik Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Sempozyum konuları ise şu şekilde:

 • Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Aktüerya ve Risk Yönetimi
 • Bayesci İstatistik
 • Benzetim Teknikleri
 • Biyoinformatik
 • Biyoistatistik
 • Bulanık Mantık ve İstatistiksel Uygulamaları
 • Çok Değişkenli İstatistik
 • Demografi
 • Deney Tasarımı ve Varyans Analizi
 • Ekonometri
 • Genetik Algoritmalar
 • İstatistik Eğitimi
 • İstatistik Teorisi
 • İstatistiksel Kalite Kontrol
 • İstatistikte Optimizasyon Yöntemleri
 • Kamuoyu ve Piyasa Araştırmaları
 • Klinik Denemeler
 • Olasılık ve Stokastik Süreçler
 • Örnekleme ve Araştırma Tasarımları
 • Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
 • Sosyal Bilimlerde İstatistik
 • Uygulamalı İstatistik
 • Veri Analizi ve Modelleme
 • Veri Madenciliği
 • Veri Yönetimi ve Karar Destek Sistemleri
 • Yapay Sinir Ağları ve İstatistik
 • Yaşam Analizi
 • Yönetsel Süreçlerde Performans Analizi
 • Yöneylem Araştırması
 • Zaman Serileri
 • Diğer İstatistiksel Yöntemler

5 Haziran 2012 Salı

İstatistik - B. L. Kintz, James L. Bruning

(Tanıtım Bülteninden)

Çoğu istatistik ders kitapları kuramsal tartışmalar ve sunulan değişik kavramların matamatiksel kanıtları üzerinde yoğunlaşırlar. Bu yaklaşımın sonucu olarak öğrenciler, istatistiksel testleri kendi deneysel bulgularına uygulama konusunda, genellikle, somut bir anlayış kazanamazlar. Bu kitabın amacı böyle bir yaklaşımı tersine çevirmek ve istatistiksel kavram ve testleri uygulamalı olarak vermektir.

Deneyimlerimiz bize, üzerinde titizlikle çalışılmış ve açık bir biçimde betimlenmiş örneklerin, kolaylıkla çok değişik durumlara genellenebileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, bu kitapta izlenen öğretim yöntemi, temelde, örnekle öğretim üzerine kurulmuştur. Ders kitaplarının çoğunda görülen matematiksel kanıtlar ve kuramsal tartışmalar, çoğu durumda, dışlanmıştır. Bunların yerine, deneysel bulguların anlamlılığını test etmede gereksinim duyulan hesaplama işlemlerinin basamak basamak çözümlemesi verilmiştir. Her test ya da analiz, dikkatle seçilmiş, anlaşılması kolay bir örnek üzerinde gösterilmiş ve hesaplamaya ilişkin basamak ve işlemler matematiksel sembollerle verilmek yerine, sözel olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle, analizlerin basit t-testi ya da basit korelasyondan en karmaşık varyans analizlerine ya da çoklu korelasyonlara kadar uzanmasına karşın, bu kitabı etkili bir biçimde kullanabilmek için, hemen hemen hiç matematik ön bilgisine gereksinim yoktur.

Kuramsal tartışmalar en aza indirgenmiş, ancak, değişik analizlere ilişkin temel varsayım ve hesaplama formülleri ya her bölümün başında ayrı olarak ya da hesaplamaları göstermede kulandan örnekle kaynaştırılarak verilmiştir. Bu tür varsayım ve formüllere, biri dışında, kitabın tüm kısımlarında, kuramla hesaplama işlemleri arasındaki ilişkileri ve ayrıca her analizin kendi özel problemi ile olan bağlantısını kavramasında kullanıcıya yardımcı olmak amacı ile yer verilmiştir. Varyans analizinin tartışıldığı 2. Kısmın her bölümünde, genel olarak, formüllerin yerini, kullanımdaki istatistik ders kitaplarından seçilmiş bir liste almıştır. Bu yolu izlemenin iki nedeni vardır, tik olarak, bu analizlerde kullanılan sembolik notasyon yazardan yazara büyoik ölçüde değişir, ikinci olarak da, formül ve semboller anlamında, bu tür materyalin sunulması böyle bir kitap için uygun olandan çok daha fazla zaman ve yer haracayı gerektirirdi.

Örneklerin büyük çoğunluğunun davranışsal ve toplumsal bilimler alanlarındaki deneysel bulguların analizine ilişkin olmasına karşın, bu kitap eğitim, iş yönetimi, tıp araştırmaları ya da istatistiksel analiz gerektiren başka her hangi bir alandaki dersler için de eşit derecede uygundur. Ek olarak, geniş bir alanı kapsaması (analizler açısından) nedeni ile, aynca lisans ve yüksek lisans dersleri için de uygundur.

Çok az matematik bilgisi ya da istatistiksel temel gerektirmesi dolayısıyle, kitap öğrencilerin çok temel bir istatistik dersinden sonra aldıkları ilk labaratuar derslerinde de öğretim üyeleri için çok yararlı olacaktır. Ayrıca, ek değişkenlerin ya da tekrarlanmış ölçümlerin söz konusu olduğu daha ileri düzeyde deneylerin desenlenmesine ve sonuçlarının analizine olanak verecektir. Bizim deneyimlerimize göre, kendi verilerine hangi analizi uygulaması gerektiğinin söylenmesi öğrenci için yeterli olmaktadır. Bu açıdan, hemen herkes bütün bir analizin sonuna kadar yönergeleri basamak basamak izleyebilir.

Yine bizim deneyimlerimize göre, bu kitap, bir araştırmanın analizini yapmakla görevlendirilmiş, istatistkisel bilgileri sınırlı, araştırma görevlilerince de aynı biçimde kullanılabilecektir. Bu el kitabının yardımı ile, en deneyimsiz araştırma görevlisi bile, ek olarak pek fazla bir yönlendirmeye gereksinim duymadan, en karmaşık analizleri yapabilir.

Kitabın önemli bir kullanım alanı da bilgisayar programları ile ilgili kişiler tarafından belirtilmektedir. Ayrı ayrı gösterilmiş olmaları nedeniyle, her analize ilişkin hesaplama basamakları, bir bilgisayar programında bulunması gereken yönergelerin ayrıntılı bir akış grafiğini temsil etmektedirler. Bu uygulamayı göstermek amacı ile Bölüm 2.9 ve 2.10'daki hesaplama basamaklarından çıkarılan iki bilgisayar programı Ek M'de verilmiştir. Bu iki program varyans analizlerinin programlanmasında karşılaşılabilecek en karmaşık problemleri temsil ederler. Her iki örnekte de, temel yaklaşım bu kitapta özetlenen sözel basamakları sadece FORTRAN dil sistemine çevirmek olmuştur.

Kitaba doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunanların hespsine teşekkür etmek olanaksız. Fakat, bir çokları var ki, katkıları, isimlerinden özel olarak söz etmemizi gerektirmektedir. Önce, "Araştırmaların Desen-lenmesi ve Analizi"ni öğretme yöntemleri bizim bu alanla ilgilenmemizi sağlayan Dr.Dee W. Norton'a teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Dr.G.S.Reynolds ve Dr.Luis Aikman orjinali okuyup eleştirisel olarak değerlendirdiler. Yorum ve eleştirileri, gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasında gerçekten yardımcı olmuştur. Yazar-yayıncı ilişkilerimiz olabileceğin en iyisi idi, ilgi, yardım ve özendiricilikleri için Bay Br'uce Harlovv, Bayan Maud Benjamin, Bayan Marquerite Clark ve Bay John Miler'e de teşekkürü borç biliriz.

Statistical Tables for Biological, Agrcultural and Medical Research adlı kitaplarından III., V. ve VI. tabloları alıp kullanmamıza izin veren Oliver and Boyd Ltd. ve Sir Ronald A.Fisher, F.R.SJnin yazın sorumlusu Dr.Frank Yates'e çok şey borçluyuz.

Ek M'deki örnek bilgisayar progrmalarını kitaba almamıza izin veren Messrs. Morris Morget ve Rpnald Mihalick'e özel teşekkürlerimizi sunarız. Bilgisayar programlarını koyma fikrini bize veren ve orjinalin düzeltilmesi sırasındaki tavsiyelerini takdirle karşıladığımız Dr.Paul Becker'e de teşekkür ederiz. Yalnızca daktiloya çekme ve editörlük işlerindeki yardımlarından dolayı değil, ayrıca, kitabın yazılması süresi boyunca gösterdikleri genel özendiricilikleri için eşlerimiz Marlene ve Maria'ya özel takdirlerimizi sunmayı bir borç biliriz.

-James L. Bruning-Ohio Üniversitesi-
-B. L. Kintz-Western Washington State Koleji-

4 Haziran 2012 Pazartesi

8. Dünya Olasılık ve İstatistik Kongresi - 8th World Congress in Probabilty and Statistics

8. Dünya Olasılık ve İstatistik Kongresi, 9-14 Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Bu ortaklaşa düzenlenen kongre, Bernoulli Toplum ve Matematiksel İstatistik Enstitüsü tarafından organize edilmektedir. Her dört yılda planlanan bu toplantı teorik, metodolojik, uygulamalı ve sayısal istatistik ve olasılık ve rassal süreçler dahil tüm dallarını kapsayan istatistik ve olasılık için dünya çapında  büyük bir etkinliktir. Kongre bu alanlardaki son bilimsel gelişmeleri sunmaktadır.

Programın diğer bilimler, endüstriyel yenilikçilik ve bu disiplinlerin topluma karşı uygulamaları hakkında derinlemesine çalışmaları ile, modern araştırma konularındaki son gelişmeler ve sanatın durumunu gösteren çeşitli  istatistik ve olasılık konuları, geniş bir kapsamda değerlendirilecektir. Önde gelen uzmanlar tarafından sunulan birçok özel genel kurul konferanslar oturumları yer almakla birlikte ayrıca, mevcut araştırma alanları konularınn yanında, poster ve çok sayıda davetli oturumlar olacaktır.

Toplantı; Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi gören canlı, çok kültürlü ve kozmopolit bir şehir olan İstanbul'da bulunan Grand Cevahir Otel Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve Kız Kulesi gibi birçok kültürel ve turistik gezi imkanı sunan, doğu ve batı arasında eşsiz bir kültürel yığma olan İstanbul eşsiz bir deneyim katacaktır.

Program Komitesi ve Yerel Organizasyon Komitesi adına, bu heyecan verici bilimsel olay için İstanbul'da bize katılmaya davet ediyoruz. Katılımınız 2012 Dünya Kongresi adına unutulmaz bir toplantı olmasını sağlayacaktır.

Elvan Ceyhan ve Mine Çağlar, Yerel Organizasyon Komitesi Eş-başkanları

Arnoldo Frigessi, Program Komitesi Başkanı

Davetiyenin orjinal metni ve ayrıntılı bilgi için;

1 Haziran 2012 Cuma

KPSS Ders Notları

Oldukça geniş kapsamlı hazırlanmış olan bu kaynakta, 

-Güncel bilgiler,
-Coğrafya için kritik bilgiler,
-12 Testten oluşan bir soru bankası,
-Soru çözümlerinde yardımcı olmak üzere tablolar halinde hazırlanmış Matematik formülleri,
-Tarih ders notları,
-Türkçe kritik bilgiler,
-Vatandaşlık ders notları yer almaktadır.


Kaynak sıkıntısı çekiyorum, daha fazla kaynağa ihtiyacım var diyenlere titizlikle hazırlanmış bu notlar alternatif olacaktır. Kaynak ve daha fazla bilgi için; http://hasanfirat.wordpress.com/

Dosya Boutu: 6.05 MB. (Win Rar)